วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หลักปฎิบัติตนเพื่อความสำเร็จ

หลักปฎิบัติตนเพื่อให้ประสบความสำเร็จและความสงบของสังคมทำให้โลกน่าอยู่โดยหลักมงคล ๓๘ ประการดังนี้
๑.การไม่คบคนพาล  ๒.การคบบัณฑิต ๓.การบูชาบุคคลที่ควรบูชา ๔.การอยู่ในที่เหมาะสม ๕.การมีบุญวาสนามาก่อน ๖.การตั้งตนไว้ชอบ ๗.ความเป็นพหูสูตร ๘.การมีศิลปะ ๙.การมีวินัยดี ๑๐.มีวาจาสุภาษิต ๑๑.การบำรุงบิดา มารดา ๑๒.การสงเคราะห์บุตร ธิดา ๑๓.สงเคราะห์คู่ครอง ๑๔.การงานไม่คั่งค้าง ๑๕.การบำเพ็ญทาน ๑๖.การประพฤติธรรม ๑๗.การสงเคราะห์ญาติ ๑๘.การทำงานที่ไม่มีโทษ ๑๙.การงดเว้นการทำบาป ๒๐.การสำรวมจากการดื่มน้ำเมา ๒๑.การไม่ประมาทในธรรม ๒๒.มีความเคารพ ๒๓.การอ่อนน้อมถ่อมตน ๒๔.มีความสันโดษ ๒๕.มีความกตัญญู ๒๖.การฟังธรรมตามควร ๒๗.มีความอดทน ๒๘.เป็นคนว่านอนสอนง่าย ๒๙.การพบปะสมณะ ๓๐.การสนทนาตามกาล ๓๑.การบำเพ็ญตบะ ๓๒.การประพฤติพรหมจรรย์ ๓๓.การเห็นอริยสัตย์ ๓๔.การทำนิพพานให้แจ้ง ๓๕.จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ๓๖.จิตไม่โศก ๓๗.จิตปราศจากธุลี ๓๘.จิตเกษม
ใครประพฤติปฎิบัติได้ครบต้องจัดว่าเป็นคนมีบุญวาสนาสูงสุด จึงขอคัดเอาเฉพาะข้อปฎิบัติที่ดีตามสมควรแก่การเป็นคนดีได้แก่ ๑.การไม่คบคนพาล ๒.การคบบัณฑิต ๓.การบูชาที่ควรบูชา ๑๑.การบำรุงบิดา มารดา ๑๒.การสงเคราะห์บุตร ธิดา ๑๙.การงดเว้นทำบาป ๒๐.การสำรวมจากการดื่มน้ำเมา ๒๓.การอ่อนน้อมถ่อมตน ๒๗.มีความอดทน ๒๘.เป็นคนว่านอนสอนง่าย ๓๗.จิตปราศจากธุลี ๓๘.จิตเกษม
ลักษณะของคนพาล ๑.คิดชั่ว ๒.พูดชั่ว ๓.ทำชั่ว
ลักษณะของบัณฑิต ๑.คิดดี ๒.พูดดี ๓.ทำดี
ลักษณะของผู้ที่ควรบูชา ได้แก่ บิดามารดา ครูอาจารย์ ผู้ที่เอื้อเฟื้อท่านในยามคับขัน คนที่มีจิตบริสุทธิ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์
การสำรวมในการดื่มน้ำเมา หมายถึง การดื่มสุราตามสมควรไม่ปล่อยให้สติขาดลอยจนควบคุมไม่ได้
เป็นคนว่านอนสอนง่าย หมายถึง การรับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากบุคคลที่มีความปราถนาดีต่อเรา
จิตปราศจากธุลี หมายถึง ไม่หมกมุ่นครุ่นคิดแต่เรื่องร้ายๆ ทำลายคนอื่น
จิตเกษม หมายถึง มีจิตใจแจ่มใสมีปิติยินดีกับคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่อิจฉาริษยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น